Hradecko-pardubická aglomerace

Hradecko-pardubická aglomerace

Hradecko-pardubická aglomerace se nachází v NUTS 2 Severovýchod a skládá ze dvou krajských měst – Hradce Králové a Pardubic, která tvoří jádra oblasti a jejich funkčního zázemí. Aglomerace je dominantním sídelním centrem východních Čech. V rámci ČR se jedná o jedinečnou aglomeraci se dvěma rovnocennými centry se silnou koncentrací obyvatelstva a ekonomických činností, z nichž má značná část mezinárodní význam.

Nositel ITI (Statutární město Pardubice) musí mít zpracovanou strategii území Hradecko-pardubické aglomerace, do níž je zapojena celá řada partnerů z veřejného, privátního i neziskového sektoru. Zástupce ITI Hradecko-pardubické aglomerace je stálým hostem Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje (RSK KHK).

Průběžně probíhá sběr projektů a s potenciálními žadateli jsou připravovány a s řídicími orgány konzultovány integrované projekty, které by mohly být financovány prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Webové stránky ITI Hradecko-pardubické aglomerace

Aglomerace v období 2021–2027

V roce 2019 bylo na základě nového vymezení, tzv. technické metodiky, přidáno 7 dalších obcí na okraji aglomerace. Nejpodstatnější změnou, oproti roku 2014, je vyčlenění dvou větších center (Holice a Chlumec nad Cidlinou), viz mapa níže. Aglomerace se nachází na území dvou samosprávných krajů a devíti správních obvodů ORP.


Strategie Hradecko-pardubické aglomerace je realizována pomocí alokovaných finančních prostředků ve vybraných operačních programech:

  • Integrovaný regionální operační program (IROP 2)
  • Operační program Doprava (OP D)
  • Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)
  • Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)
  • Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
Sdílejte na sociálních sítích