Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje

Podstatou strategického plánování v kraji je stanovování rozvojových priorit a cílů ve vazbě na další koncepční a rozvojové aktivity v regionu. Stanovení krajské rozvojové strategie je základní fundament pro přípravu Královéhradeckého kraje na nové programové období 2021–2027.

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 byla zpracována v rámci projektu "Rozvoj Královéhradeckého kraje – chytře, efektivně a s prosperitou“ v rámci Operačního programu Zaměstnanost (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007370). Celý projekt byl zaměřen na koncepční přístup k vyváženému rozvoji regionu Královéhradeckého kraje při uplatnění moderních přístupů v souladu s místní Agendou 21, zásadami udržitelného rozvoje a SMART řešení.

Nastavení předběžných podmínek Evropské unie ve vazbě na Strategii regionálního rozvoje ČR 2021–2027 vyžadovalo nastavení základních strategických dokumentů do roku 2027.

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 navazuje na předchozí Strategii rozvoje kraje na období 2014–2020 a pokračuje v zakotvených dlouhodobých prioritách rozvoje kraje. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2021–2027 reaguje na nové trendy ve vývoji regionální politiky ČR a EU ve vazbě na období 2021+, které reagují především na socioekonomický rozvoj a environmentální aspekt.

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 20212027 je široce zaměřeným „hlavním“ strategickým dokumentem kraje, který vytyčuje hlavní rozvojové směry v území a je základním stavebním rámcem pro další koncepce a strategie. Strategie je složena z analytické, syntetické, návrhové a implementační části. Strategie také byla úspěšně posouzena z hlediska dopadů na životní prostředí (SEA).

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 20212027 byla přijata na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/23/1856/2019 ze dne 14. 10. 2019.

Minulý strategický plán rozvoje Královéhradeckého kraje pokrýval období 2014–2020 a nesplňoval tak předpoklady pro změny, které v příštím programovém období nastanou v kohezní politice EU a z toho plynoucí i změny v regionální politice ČR.

Region musí na tyto změny reagovat a být na ně připravený. Zástupci kraje i CIRI se podíleli i na přípravě nové Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Ta je hlavním východiskem pro přípravu jednotlivých krajů.

Příprava strategie rozvoje Královéhradeckého kraje je dlouhodobý a velmi složitý proces, do kterého byli zapojeni mnozí regionální aktéři z veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Při tvorbě strategických dokumentů Královéhradeckého kraje je vždy uplatňován princip partnerství a princip udržitelného rozvoje. Nově se do strategického plánování promítají také SMART (chytrá) řešení při plánování rozvoje obcí a regionů.

Sdílejte na sociálních sítích