Dobrovolné svazky obcí

Dobrovolné svazky obcí

Dobrovolný svazek obcí je právnickou osobou, jejíž vznik, předmět činnosti, jakož i práva občanů obcí sdružených ve svazku obcí, upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 49 až § 54).

Základní informace

Podle příslušného zákona mají obce právo být členy dobrovolného svazku obcí za účelem ochrany a prosazování společných zájmů. Obce mohou vytvářet jak nové svazky obcí, tak také vstupovat do již existujících svazků obcí. Členem svazku obcí může být však pouze obec (nikoli např. kraj). Svazek obcí, jakožto právnická osoba, vzniká zápisem do rejstříku svazků obcí. Ten je veden u příslušného krajského úřadu podle sídla svazku obcí. Návrh podává zmocněná osoba, kterou zmocňují členské obce svazku. K návrhu na zápis do rejstříku svazků obcí je nutno doložit smlouvu o vytvoření svazku obcí včetně stanov, které musí obsahovat informace o tom, kdo jsou první členové statutárního orgánu.

Předmět činnosti

Předmětem činnosti svazku obcí mohou být úkoly z mnoha různých oblastí veřejného života, jejichž výčet je rovněž definován příslušným zákonem. Například se jedná o činnosti z těchto sfér:

  • školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
  • zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
  • zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
  • úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
  • provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,
  • správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi
Sdílejte na sociálních sítích