Regionální centra

Regionální centra

Regionální centra plní v území stabilizační roli a měla by plnit roli center daného mikroregionu. Regionální centra jsou vymezena na základě Kategorizace center osídlení Královéhradeckého kraje.

V Královéhradeckém kraji jsou regionální centra vymezena následovně:

 

Kategorizace center osídlení Královéhradeckého kraje

Odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení MMR ČR společně s Odborem územního plánování MMR ČR předal dne 31. 8. 2022 všem krajům ČR (odborům regionálního rozvoje a územního plánování) odpřipomínkovanou verzi metodického materiálu „Centra osídlení České republiky, vymezení vyšších a středních center a metodický postup pro vymezení nižších a malých center“ (Praha, 2022) - dále jen „Metodika“.

Kromě obecného naplňování priorit pro dosažení územní soudržnosti (v souladu s mezinárodními dokumenty) je hlavním účelem materiálu mj. vytvoření jednotného podkladu pro pořizovatele územně analytických podkladů krajů. Zařazení sídel do vybraných kategorií center osídlení bude sloužit i pro účely strategického plánování na úrovní státu a krajů (implementace Strategie regionálního rozvoje ČR, Strategie rozvoje územních obvodů krajů) atd.

Vymezení center osídlení ČR v kategoriích A–D (vyšší a střední centra) bylo u všech krajů v kompetenci MMR, s možností případných budoucích opodstatněných úprav iniciovaných kraji. Takto bylo v rámci Královéhradeckého kraje vymezeno celkem 7 center osídlení, z toho 1 v kategorii A3 „vyšší – významné regionální“ (Hradec Králové), 2 v kategorii C „střední – významné“ (Trutnov, Náchod) a 4 v kategorii D „střední – ostatní“ (Jičín*, Dvůr Králové nad Labem, Vrchlabí, Rychnov nad Kněžnou).

Vymezení center osídlení v kategoriích E–G (nižší a malá centra) pak bylo dle Metodiky v kompetenci jednotlivých krajů. První společné jednání odborů RG a ÚP Krajského úřadu KHK a oddělení rozvoje CIRI k tomuto tématu proběhlo 22. 8. 2022. Poté byly oddělením rozvoje CIRI zpracovány připomínky k pracovní verzi zmíněné metodiky a odborem RG Krajského úřadu KHK zaslány na MMR. Po obdržení finální podoby metodického materiálu MMR zpracovalo oddělení rozvoje CIRI návrh vymezení center osídlení Královéhradeckého kraje v kategorii nižších a malých center (E, F, G) a návrh na dílčí úpravu vymezení kategorií A–D v Královéhradeckém kraji (resp. úpravu kategorizace Jičína – viz dále*). Tyto návrhy pak byly projednány na další pracovní schůzce odborů RG a ÚP Krajského úřadu KHK a oddělení rozvoje CIRI dne 19. 9. 2022, následně schváleny Radou Královéhradeckého kraje dne 3. 10. 2022 (USNESENÍ RK/30/1408/2022) a poté 10. 10. 2022 zaslány na MMR ČR.  

V rámci Královéhradeckého kraje bylo v rozsahu kategorií E-G vymezeno celkem 39 center osídlení, z toho 8 center v kategorii E („nižší centra významná“), 13 center v kategorii F („nižší centra ostatní“) a 18 center v kategorii G („malá centra“). Do kategorie G přitom byla zařazena i dvě sídla, která jsou urbanisticky a funkčně propojena se sousedními centry stejné či vyšší kategorie, podporují jejich spádovostní význam a samy přitom splňují všechna či většinu kritérií pro zařazení do kategorie G. Jde o Starou Paku (v sousedství Nové Paky coby centra kategorie E) a Kvasiny (v návaznosti na Solnici coby centrum kategorie G). Tato dvě centra jsou v tabulce označena **. Vymezení center osídlení v kategorii nižších a malých center (E–G) v Královéhradeckém kraji respektuje kritéria daná Metodikou MMR a bylo provedeno na základě podrobné analýzy dalších parametrů, charakterizujících velikostní a spádovostní význam jednotlivých sídel kraje. Metodika MMR přitom v odůvodněných případech umožňuje mírné odchylky od některých stanovených kritérií na základě místní znalosti vazeb v systému osídlení apod. To se týká např. města Špindlerův Mlýn, které bylo vzhledem k periferní poloze a velkému obslužnému významu rovněž zařazeno do kategorie G.

Seznam vymezených center naleznete ke stažení níže.

Sdílejte na sociálních sítích