Demografická prognóza Královéhradeckého kraje do roku 2050

Demografická prognóza Královéhradeckého kraje do roku 2050

Jedná se pilotní projekt v rámci vytvoření systému populačních prognóz jako celku v kraji i v České republice. Připravili jsme interaktivní webovou aplikaci, která Vás přehledně seznámí s výstupy této studie zaměřené na rok 2030. Zároveň v roce v říjnu až prosinci 2021 proběhl pilotní běh kurzu zaměřený na demografické prognózóvání, v současnosti  kurz není otevřený. Na základě zájmu o kurz jej můžeme v budoucnu vypsat další běh.

Řízení vývoje široce pojatého sociálního systému a jeho součástí, k nimž patří nejen jednotlivé státní útvary, ale i jejich obce a správní regiony je jednou z přirozených stránek existence lidské společnosti. Řídit či také usměrňovat vývoj sociálního systému přitom neznamená pouze reagovat na vzniklou situaci, dodatečně eliminovat její důsledky či se na ni dokonce jen pasivně adaptovat, ale především v předstihu promýšlet, plánovat a včas přijímat opatření, která by vedla k zajištění plynulého rozvoje společnosti v požadovaném směru. Má-li řízení stát na racionálních základech, musí jako na budoucnost orientovaná aktivita vycházet především z výsledků prognóz představujících realistické, vědecky podložené představy o budoucím vývoji.

Klíčovým prvkem všech sociálních systémů jsou lidé, kteří se proto velmi často stávají objektem řízení nebo jeho nedílnou součástí. Takovýmto objektem mohou být jak jednotlivci, tak i skupiny lidí, a to spolu se svými, z daného hlediska podstatnými vlastnostmi. Mnohé z kvalitativních znaků konkrétních osob či skupin lidí přitom významně souvisí s jejich základními demografickými znaky: pohlavím a věkem, resp. s početní velikostí a pohlavní a věkovou strukturou. Právě vývoj početní velikosti a pohlavní a věkové struktury obyvatelstva reprezentuje hlavní předmět demografických nebo také populačních analýz a prognóz.

Konkrétní lidská společnost je navíc organizována na územním principu, a proto nás nejčastěji zajímají entity lidí tvořené obyvatelstvem daného území. Výsledky demografických analýz a zejména prognóz se pak stávají jedním z nejdůležitějších podkladů pro rozhodování při řízení rozvoje daného společenství lidí a území, v němž tito lidé žijí. Současně jsou demografické prognózy základním východiskem prognostických úvah o vývoji řady jiných, nedemografických charakteristik obyvatelstva i celých reálných systémů na obyvatelstvo bezprostředně vázaných. Tyto úvahy jsou z pohledu demografie považovány za prognózy odvozené.

Předmětem odvozených prognóz mohou být nejrůznější sociální nebo sociálně demografické struktury a jejich perspektivní vývoj:
  • počet a strukturs rodin či domácností
  • na základě demografických parametrů odvozené odhady potřebné kapacity veřejných zařízení či služeb
  • charakteristiky zaměstnanosti a trhu práce
  • charakteristiky příjmů a výdajů veřejných rozpočtů
  • kapacity nezbytné technické infrastruktury
  • chování spotřebitelů či výběr účinných marketingových strategií
  • nastavení objemu a struktury nabízených komerčních služeb nebo zboží hromadné spotřeby apod.


Demografická prognóza Královéhradeckého kraje mapuje v základních obrysech dosavadní populační vývoj na území Královehradeckého kraje a správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Broumov, Hradec Králové Jičín a Rychnov nad Kněžnou a na základě vědeckého poznání tohoto vývoje a jeho podstatných souvislostí sestavit prognostické odhady změn početního stavu a pohlavní a věkové struktury obyvatelstva v dotčených územích.

Prognózy jsou sestaveny a prezentovány v detailu, který umožňuje Královéhradeckému kraji efektivní rozhodování a formulaci závěrů v rozsahu jeho kompetencí a podloženou argumentaci ve vztahu k regionální a místní samosprávě a dalším subjektům.

Studii tvoří dvě oddělené složky, textová a tabulková. Textová část je rozdělena do dvou základních částí – analytické a prognostické. V nich jsou v ucelené podobě představeny, diskutovány a přehledně prezentovány hlavní výsledky prognosticky orientovaných analýz a předpoklady a výsledky navazujících prognóz. Tabulková část obsahuje detailní výsledky všech prognóz, jejichž neurčitost je prezentována s pomocí tří prognostických variant. V tabulkové části jsou v jednoletém kroku a v jednoletém detailu struktury i ve standardních agregacích prezentovány absolutní a relativní počty obyvatel, vybrané vývojové indexy a ukazatele struktury. 

Demografická prognóza Královéhradeckého kraje je stažení:
Stáhnout

prognózu vývoje obyvatelstva Královéhradeckého kraje na období 2018–2050

Stáhnout

prognózy vývoje obyvatelstva SO ORP Královéhradeckého kraje na období 2018–2050

Sdílejte na sociálních sítích