Hospodářsky a sociálně ohrožená území

Hospodářsky a sociálně ohrožená území
Koordinace hospodářsky a sociálně ohrožených území v kraji

Podle plánu Ministerstva pro místní rozvoj ČR budou moci hospodářsky a sociálně ohrožená území (HSOÚ) využívat zvýhodněné nástroje či čerpat finance na rozvoj z nového dotačního titulu. Dosáhnou na ně i obce či firmy z našeho regionu. V Královéhradeckém kraji se jedná konkrétně o území Broumovska a Královédvorska.

Vymezení zmíněných území stanovuje Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR), která byla schválena vládou v roce 2019. Řadí se mezi ně především oblasti, které jsou charakteristické vyšší mírou nezaměstnanosti, nízkou mírou podnikatelské aktivity, nízkou intenzitou bytové výstavby, odlivem místních obyvatel či vysokým indexem stáří.

Ve spolupráci s Regionální stálou konferencí Královéhradeckého kraje (RSK KHK) probíhá koordinace a komunikace s územím včetně mapování potřeb na základě sběru konkrétních projektů, které budou součástí pilotních studií/implementačních plánů. Výstupy MMR ČR využije pro plnění akčních plánů SRR a v neposlední řadě pro nastavení nástrojů a dotací „ušitých na míru“ potřebám HSOÚ.

Během roku 2022 se uskutečnilo na Broumovsku a Královédvorsku několik pracovních setkání se zástupci obcí, DSO, MAS či NNO, zapojen byl i podnikatelský sektor formou dotazníkového šetření. Byla provedena rešerše strategických dokumentů, situační analýza a prioritizace potřeb, vyhodnocení čerpání dotací a mapování absorpční kapacity na základě sběru projektových záměrů.

HSOÚ v KHK v kontextu národní a regionální úrovně (únor 2022)
Nástroje pro hospodářsky a sociálně ohrožená území z národní úrovně (duben 2022)

Návrh regionálně-specifických aktivit pro HSOÚ v KHK - výstupy (červen 2022)
Setkání významných aktérů v oblasti regionálního rozvoje

Dne 19. 4. 2022 od 16:00 hodin se v prostorách Hankova domu ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnilo Setkání starostů, podnikatelů a dalších významných aktérů v oblasti regionálního rozvoje v rámci SO ORP Dvůr Králové nad Labem.

Prezentace ke stažení:
Diskusní fórum pro a o HSOÚ: Zaostřeno na rozvoj ohrožených území

Dne 22. března 2023 proběhlo v Akademii veřejného investování MMR diskuzní fórum, kde zaznělo mnoho zajímavých poznatků, které se týkají pomoci hospodářsky a sociálně ohrožených území ČR. 

 
Sdílejte na sociálních sítích