Rozvoj

Kraj podpoří obnovu venkova

Prostřednictvím svého dotačního Programu obnovy venkova hodlá Královéhradecký kraj v příštím roce rozdělit zhruba 17 milionů korun. Tato částka se ale pravděpodobně ještě navýší.
Kraj podpoří obnovu venkova

„Také letos budou moci obce čerpat podporu pro čtyři oblasti. Příjem žádostí spustíme 7. prosince 2022 a ukončíme 25. ledna 2023. O přidělení dotace kraj rozhodne nejpozději do konce června,“ říká radní Adam Valenta odpovědný za oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací.

Na občanskou vybavenost, úpravu veřejných prostranství a rozvoj infrastruktury lze získat až 1,2 milionu korun. Prioritou je výstavba, rekonstrukce nebo obnova místních komunikací.

Na modernizaci prostorového vybavení knihoven lze žádat až 200 tisíc korun. Peníze je možné využít na obnovu vnitřního mobiliáře knihoven, modernizaci prostor a vybavení i drobné stavební úpravy. Knihovna ale musí být zapojena do systému regionálních funkcí knihoven Královéhradeckého kraje.

Na obnovu a technické zajištění stávajících vodních nádrží lze získat až 500 tisíc. Cílem je zajištění akumulace povrchových vod ke zlepšení malého vodního cyklu a rovněž zlepšení prostředí obce. Prostředky lze využít nejen na samotnou realizaci, ale také na zpracování projektové dokumentace.

Na nakládání s odpady poskytne kraj až 200 tisíc korun. Dotace má pomoci předcházet vzniku odpadů, snižovat jejich produkci prostřednictvím zvýšení efektivnosti odděleného sběru a materiálového využití odpadů.

„Obsahové náplně bodů všech hodnotících kritérií budou zveřejněny, aby potenciální žadatelé věděli, jaké mají šance a nepodávali žádost zbytečně. Novinkou je také to, že všechny žádosti o dotaci se budou podávat výhradně elektronicky. Dříve to byla pouze možnost, nyní povinnost,“ upozorňuje radní Adam Valenta.

V případě, že žádost o dotaci bude podepisovat jedna osoba (bez ohledu na to, zda žádost podává fyzická či právnická osoba), se přihlásí na svůj účet v DOTISu stávajícím způsobem (uživatelské jméno a heslo). Po vyplnění žádosti bude po stisku příslušného tlačítka přesměrována do datové schránky žadatele, do níž bude zároveň vložen vyplněný formulář žádosti. Žadatel se přihlásí do datové schránky a odešle žádost o dotaci do datové schránky Královéhradeckého kraje. Dle příslušného zákona má odeslání žádosti o dotaci z datové schránky stejné právní účinky jako kdyby byla žádost podepsána v listinné podobě.

V případě, že žádost o dotaci bude podepisovat více osob (pokud právní nebo vnitřní předpis žadatele vyžaduje společný úkon více osob), se osoba podávající žádost přihlásí na svůj účet v DOTISu stávajícím způsobem (uživatelské jméno a heslo). Po vyplnění žádosti bude nutné vyplněný formulář žádosti uložit na PC, elektronicky podepsat každou k tomu oprávněnou osobu a následně odeslat žádost z datové schránky žadatele do datové schránky Královéhradeckého kraje. Elektronický podpis oprávněných osob je nezbytný, neboť v případě více podepisujících osob příslušný zákon neumožňuje nahradit podpis listinné podoby žádosti jejím odesláním z datové schránky žadatele.

Pro dotační program na podporu obcí do tří tisíc obyvatel zatím kraj vyčlení 16,8 milionu korun. Tato částka se ale pravděpodobně navýší. Na realizaci podpořených projektů mají obce téměř dva roky.

Převzato z www.kr-kralovehradecky.cz

Sdílejte na sociálních sítích